Een Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten (de achterban) en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad heeft de volgende functies:

De raad is tolk: spreekbuis van de cliënten;
De raad is bewaker: bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt de gemeenschappelijke belangen;
De raad is adviseur: adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directie met als doel de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Om zijn werk goed te kunnen doen, moet de Cliëntenraad weten wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contact leggen en onderhouden met de achterban is daarom een belangrijke taak van de raad. Op die manier voldoet de Cliëntenraad ook aan de WMCZ die stelt dat de Cliëntenraad representatief moet zijn voor cliënten in de zorginstelling.

Cliënten kunnen de verslagen opvragen van de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur.

Mensen bijstaan en naast mensen staan

Bernadetta Zorg laat zich in haar dienstverlening leiden door de vraag wat mensen met een Zorgvraag nodig hebben om op een goede manier te kunnen leven, met hun eigen on- en mogelijkheden. Daarbij is de gelijkwaardigheid en autonomie van mensen het uitgangspunt. Ieder mens heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen.

Vanuit deze visie op mensen wil Bernadetta Zorg ‘Mensen bijstaan en naast mensen staan’ die ondersteuning nodig hebben. Dienstverlening die gericht is op heel de mens en niet alleen op de beperkingen of het disfunctioneren. Dat betekent dat de medewerkers (eventueel vrijwilligers) niet boven hen willen staan door hen de regie uit handen te nemen, maar bij- en naast hen willen staan.

Medezeggenschap

Bernadetta Zorg is van mening dat het van groot belang is dat voor cliënten (mede)zeggenschap goed geregeld is, zowel op individueel als op collectief niveau. Het belang van medezeggenschap is invloed te kunnen uitoefenen op de eigen leefomgeving en te kunnen participeren. Bovendien krijgt de stichting via georganiseerde medezeggenschap informatie en advies, zodat een optimale dienstverlening tot stand kan komen, welke is afgestemd op de cliënten.

Sinds 1 juni 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen van kracht. Deze wet vormt een wettelijke basis voor inspraak door cliëntenraden. Bernadetta Zorg dient een cliëntenraad in te stellen en de cliëntenraad van de nodige informatie te voorzien. Omdat medezeggenschap niet alleen voor gemeenschappelijke belangen van cliënten geregeld moet worden, zal er ook veel aandacht besteed worden aan individuele cliënten, voor wie het mogelijk moet zijn om invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving, inclusief de ondersteuning die hen geboden wordt.

Niveaus van medezeggenschap

Individueel niveau: afspraken over de inhoud en de kwaliteit van de ondersteuning worden beschreven in het individuele ondersteuningsplan. Met elke cliënt wordt een zorgverleningsovereenkomst aangegaan, waarvan het ondersteuningsplan deel uitmaakt. Gesprekspartner voor de cliënt is de begeleider/coach.
Locatieniveau: cliënten die woonachtig zijn binnen een locatie, kunnen middels een cliëntenraad meepraten over zaken betreffende de locatie. Een cliëntenraad wordt ondersteund door een coach.
Stichtingsniveau: voor de gehele stichting functioneert een centrale Cliëntenraad waarin cliënten zitting kunnen hebben. Deze raad overlegt met de bestuurder over zaken die de gehele stichting betreffen.

Het bestuur

Het dagelijks bestuur van de cliëntenraad bestaat uit:

  • De heer Parisius
  • De heer Sepe

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad via ondersteuning@bernadettazorg.nl

KCC
Vragen? Wij bellen je terug